મહેસુલ વિભાગવના ઠરાવો

 
 
તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક માહિતી
૨૮-૦-૨૦૦ ઠરાવ ક્રમાંક: જમન/૩૯૦૧/યુઓઆર/-અ ગુજરાત રાજય સરકારના તથા પંચાયત સેવાના અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓ જોગ
૦૧-૦૬-૨૦૦૦ ઠરાવ ક્રમાંક: ગણત/૨૬૯૯/૪૩૪૩/ઝ ગુજરાત રાજયમાં ધારણ કરેલ ખેતીની જમીન વેચી રાજયમાં અન્ય જગ્યાએ ખેતીની જમીન ખરીદવા પરવાનગી આપવા બાબત
૨૪-૦૯-૨૦૦૮ ઠરાવ ક્રમાંક: સીટીએસ/૧૨૦૬/૨૯૦૪/હ જમીનોની/મિલકતોની માપણી સેટલમેન્‍ટ કમિશનર અને જમીન દફતર નિયામકશ્રી દ્વારા નોંધણી થયેલ વ્‍યક્તિઓ/ એજન્‍સીઓ મારફતે કરવા બાબત.
૨૪-૦૧-૨૦૦૩ ઠરાવ ક્રમાંક: ગણત/૨૬૯૯/૪૩૪૩/ઝ ગુજરાત રાજયમાં ધારણ કરેલ ખેતીની જમીન વેચી રાજ્યમાં અન્‍ય જગ્‍યાએ ખેતીની જમીન ખરીદવા પરવાનગી આપવા બાબત.
 
back