Jantri  

ફ્રુટ જયુસ પાર્લર માટે જમીન આપવા અંગે.

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
ફ્રુટ જયુસ પાર્લર માટે જમીન આપવા અંગે. ઠરાવ નં.જમન/૩૯૯૬/પર૪/અ, તા.૯/૯/૧૯૯૬Download ૧૭/૨ ૬૧૦
ફ્રુટ જયુસ પાર્લર માટે જમીન આપવા અંગે. પરિપત્ર નં.જમન/૩૯૯૬/પર૪/અ, તા.ર૭/ર/૧૯૯૭Download ૧૭/૨ ૬૨૨

Subjects

Visitors : 9089541
Last update Jun 29 2022