પુન:વસવાટ અને પુન:નિર્માણ શાખા

  • આફતોનો સામનો કરવા માટેનું આગોતરૂં આયોજન કરવું.
  • પુનઃવસવાટ અને પુનઃનિર્માણની નીતિઓ ઘડવી, વહીવટી અને ક્ષેત્રિયતંત્ર મારફત તેની યોજનાઓ બનાવી તેનો અમલ કરાવવો.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6109331
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ડિસે 03 2019