બજેટ

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં મહેસૂલ વિભાગનું અંદાજપત્ર પ્રકાશન નં ૨૧માં મંજૂર થયેલ અંદાજો અને આઉટલેટ પ્લાનની વિગતો (લાખમાં) નીચે મુજબ છે.

test

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
મહેસુલી313013.53
મૂડી25314.96

કુલ

338328.49

 

વર્કસ, એસ.સી.એસ.પી. અને ટી.એ.એસ.પી. ની જોગવાઈ (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦)

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
વર્કસ 16967.26
એસ.સી.એસ.પી. 45
ટી.એ.એસ.પી. 2297.87

કુલ

19310.13

 
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 5950707
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ઑક્ટો 02 2019