બજેટ

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં મહેસૂલ વિભાગનું અંદાજપત્ર પ્રકાશન નં ૨૧માં મંજૂર થયેલ અંદાજો અને આઉટલેટ પ્લાનની વિગતો (લાખમાં) નીચે મુજબ છે.

test

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
મહેસુલી288795.14
મૂડી18312.02

કુલ

307107.16

 

વર્કસ, એસ.સી.એસ.પી. અને ટી.એ.એસ.પી. ની જોગવાઈ (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
વર્કસ 10254.52
એસ.સી.એસ.પી. 2.00
ટી.એ.એસ.પી. 1046.32

કુલ

11302.84

 
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 5215947
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 18 2019