બજેટ

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં મહેસૂલ વિભાગનું અંદાજપત્ર પ્રકાશન નં ૨૧માં મંજૂર થયેલ અંદાજો અને આઉટલેટ પ્લાનની વિગતો (લાખમાં) નીચે મુજબ છે.

test

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
મહેસુલી 407223.72
મૂડી 47547.89

કુલ

454771.61

 

વર્કસ, એસ.સી.એસ.પી. અને ટી.એ.એસ.પી. ની જોગવાઈ (વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨)

માહિતી રૂ. (લાખમાં)
વર્કસ 18577.65
એસ.સી.એસ.પી. 7.00
ટી.એ.એસ.પી. 3983.38

કુલ

22568.03

 
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8894193
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022