શૈક્ષણિક હેતુ માટે સરકારી જમીન ફાળવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મમજ/૧૨૮૪/૩૬૮૨૨/ગ
[Gujarati] [2,289 KB]

Subjects

Visitors : 6021970
Last update Nov 15 2019