શૈક્ષણિક હેતુ માટે સરકારી જમીન ફાળવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મમજ/૧૨૮૪/૩૬૮૨૨/ગ
[Gujarati] [2,289 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528010
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020