શૈક્ષણિક હેતુ માટે સરકારી જમીન ફાળવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મમજ/૧૨૮૪/૩૬૮૨૨/ગ
[Gujarati] [2,289 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6528004
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020