શૈક્ષણિક હેતુ માટે સરકારી જમીન ફાળવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મમજ/૧૨૮૪/૩૬૮૨૨/ગ
[Gujarati] [2,289 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6354826
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020