ગ્રામ્ય કક્ષાએ વીસીઈ દ્વારા ખાતેદારોના આધાર સીડીગ કરવા બાબતની અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ.
પરિપત્ર ક્રમાંક : જદક/૩૨૦/આધાર/સીડીગ/વીસીઈ/વશી/૧૪૮/૨૦૧૮
[Gujarati] [208 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512964
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020