ગ્રામ્ય કક્ષાએ વીસીઈ દ્વારા ખાતેદારોના આધાર સીડીગ કરવા બાબતની અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ.
પરિપત્ર ક્રમાંક : જદક/૩૨૦/આધાર/સીડીગ/વીસીઈ/વશી/૧૪૮/૨૦૧૮
[Gujarati] [208 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6512972
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020