ગૌચર જમીનના વ્યવસ્થાપન કરવા અંગેની નીતિ
પરિપત્ર ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૫/૨૨૯૭/ગ
[Gujarati] [316 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531199
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020