જિલ્લાદીઠ પ્રભારી નાયબ સચિવશ્રીની નિમણુંક બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૨૦૧૭/૨૩૬૭/બ.૧
[Gujarati] [326 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531291
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020