જિલ્લાદીઠ પ્રભારી નાયબ સચિવશ્રીની નિમણુંક બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૨૦૧૭/૨૩૬૭/બ.૧
[Gujarati] [326 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6531292
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020