ફીક્સ પગારના કારકુનોને નિયમિત પગારમાં નિમણુંક આપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૪/૧૪૭૯/ન
[Gujarati] [37 KB]

Subjects

Visitors : 6014914
Last update Nov 13 2019