ફીક્સ પગારના કારકુનોને નિયમિત પગારમાં નિમણુંક આપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૪/૧૪૭૯/ન
[Gujarati] [37 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531254
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020