ફીક્સ પગારના કારકુનોને નિયમિત પગારમાં નિમણુંક આપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૪/૧૪૭૯/ન
[Gujarati] [37 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6531158
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020