પરિવર્તનીય વિસ્તારોમાં પૂરક મહેસૂલ સેટલમેન્ટની કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સીટીએસ-૧૩૨૦૧૭-૭૧૧-હ (ભાગ-૪)
[Gujarati] [747 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512972
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020