પરિવર્તનીય વિસ્તારોમાં પૂરક મહેસૂલ સેટલમેન્ટની કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સીટીએસ-૧૩૨૦૧૭-૭૧૧-હ (ભાગ-૪)
[Gujarati] [747 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6512969
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020