વિધાનસભા કામકાજ અન્વયે કરવાની થતી કામગીરી બાબત.
પરીપત્ર ક્રમાંક : વસપ/૧૦૨૦૧૨/૮૬૮/ન
[Gujarati] [730 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6658415
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 20 2020