વિધાનસભા કામકાજ અન્વયે કરવાની થતી કામગીરી બાબત.
પરીપત્ર ક્રમાંક : વસપ/૧૦૨૦૧૨/૮૬૮/ન
[Gujarati] [730 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6658417
पिछला परिवर्तन : मई 20 2020