યોગ્ય કાર્યવાહી અર્થે મોકલવામાં આવેલ રજૂઆતો પરત્વે અહેવાલ નહિ મોકલવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક :અક્ષપ/૩૦૨૦૧૬/૭૧૦/પ્રા.ત.સેલ
[Gujarati] [178 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6673236
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 01 2020