યોગ્ય કાર્યવાહી અર્થે મોકલવામાં આવેલ રજૂઆતો પરત્વે અહેવાલ નહિ મોકલવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક :અક્ષપ/૩૦૨૦૧૬/૭૧૦/પ્રા.ત.સેલ
[Gujarati] [178 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6658383
पिछला परिवर्तन : मई 20 2020