જમીન દફતર કોમ્પ્યૂટરાઈઝેશન તાલુકા ઓપરેશનાલાઈઝેશન કામગીરી રીમાર્કસ
ક્રમાંક : નં.તા.ઓ/પ્રગતિ/વશી ૩૩૮થી૩૮૮/૦૩
[Gujarati] [108 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6658423
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 20 2020