જમીન દફતર કોમ્પ્યૂટરાઈઝેશન તાલુકા ઓપરેશનાલાઈઝેશન કામગીરી રીમાર્કસ
ક્રમાંક : નં.તા.ઓ/પ્રગતિ/વશી ૩૩૮થી૩૮૮/૦૩
[Gujarati] [108 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6658429
पिछला परिवर्तन : मई 20 2020