જમીન દફતર કોમ્પ્યૂટરાઈઝેશન યુનિક્સ તથા વિન્ડો બેઇઝ સોફટવેરમાં દે.એ.
પરિપત્ર ક્રમાંક : ડે.એ-ડેવેલી/વ૫૯૫થી૬૨૧/૦૩
[Gujarati] [124 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6673405
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 01 2020