જમીન દફતર કોમ્પ્યૂટરાઈઝેશન યુનિક્સ તથા વિન્ડો બેઇઝ સોફટવેરમાં દે.એ.
પરિપત્ર ક્રમાંક : ડે.એ-ડેવેલી/વ૫૯૫થી૬૨૧/૦૩
[Gujarati] [124 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6658422
पिछला परिवर्तन : मई 20 2020