જમીન દફતર કોમ્પ્યૂટરાઈઝેશેન તાલુકા ઓપરેશનાલાઈઝેશન દરખાસ્ત
ક્રમાંક : નં.તા.ઓ/દરખાસ્ત/વશી.૩૯૭થી૪૪૮/૦૩
[Gujarati] [76 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531292
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020