લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૪ - હંગામી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : બઢત/૧૦૨૦૧૪/૪/ન-૨
[Gujarati] [624 KB]

Subjects

Visitors : 6018881
Last update Nov 14 2019