લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૪ - હંગામી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : બઢત/૧૦૨૦૧૪/૪/ન-૨
[Gujarati] [624 KB]

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6515144
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020