લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૪ - હંગામી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : બઢત/૧૦૨૦૧૪/૪/ન-૨
[Gujarati] [624 KB]

Subjects

मुलाक़ाती : 6531189
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020