સંપર્ક

contact

Contact Details

Revenue Department,
Block no-11, New Sachivalay,
Gandhinagar
Gujarat (India)
  • +91 79 23251501
    +91 79 23251507
  • +91 79 23251591
    +91 79 23251508

Emergencies

District Help line Call +91 79 1077
District EOCs Helpline No. Call +91 79 27560511
Commisioner of Rescue & Relief Call 1070
 
નામ હોદો સંપર્ક
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
ગુજરાત સરકાર
+ 91 79 23250113
માનનીય મંત્રી,
ગુજરાત સરકાર
+ 91 79 23250120
શ્રી કમલ દયાની, આઈ.એ.એસ. અધિક મુખ્ય સચિવ (મહેસૂલ) +91 79 23251501,23251503
secrev@gujarat.gov.in
 

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8867206
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022