નાયબ કલેકટર (ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ જુનીયર સ્કેલ) અધિકારીઓની બદલી.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6387894
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020