નાયબ કલેકટર (ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ જુનીયર સ્કેલ) અધિકારીઓની બદલી.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 8894634
છેલ્લે થયેલ સુધારો : મે 18 2022