નાયબ કલેકટર (ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ જુનીયર સ્કેલ) અધિકારીઓની બદલી.

Subjects

मुलाक़ाती : 6360582
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020