નાયબ કલેકટર (ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ જુનીયર સ્કેલ) અધિકારીઓની બદલી.

Subjects

मुलाक़ाती : 8910992
पिछला परिवर्तन : मई 18 2022