Jantri  

સરકારી પડતર જમીન ફ્રુટ જ્યુસના સેન્ટર બનાવવા ફાળવવા બાબત

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
ફ્રુટ જયુસ પાર્લર માટે જમીન આપવા અંગે. ઠરાવ નં.જમન/૩૯૯૬/પર૪/અ,
તા.૯/૯/૧૯૯૬
Download
૧૭(૨) ૬૧૦
ફ્રુટ જયુસ પાર્લર માટે જમીન આપવા અંગે. પરિપત્ર ક્રમાંક જમન/૩૯૯૬/પર૪/અ,
તા.ર૭/ર/૧૯૯૭
Download
૧૭(૨) ૬૨૨

Subjects

Visitors : 9089580
Last update Jun 29 2022