जी. आर. बुक्स

Click here to view : All GR Book index file

Sr. No. Details Download File
1 Download સરકારી કોતરની જમીન તથા ગૌચરની જમીનની ફાળવણીના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Land Grants

Download
2 Download બિન ખેતી પરવાનગીના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Non-Agricultural Permission

Download
3 Download ગામતળ વધારવા બાબત તથા જૂના ગામતળમાં બિનખેતી આકારના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
4 Download નવી શરતની જમીન અંગે બિનખેતી પ્રિમીયમ નક્કી કરવાના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Conversion of Land Tenure

Download
5 Download સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ચવ, રાવળા વગેરે હક્કેથી ધારણ કરાતી જમીનોના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
6 Download સરકારી જમીન ઉપરના દબાણના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
7 Download ગણોત ધારાને લગતા સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Agriculture Land Ceiling / Tenancy

Download
8 Download જમીન સંપાદન કરવા અંગેના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
9 Download હક્કપત્રક/નોંધોને અદ્યતન રાખવા બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Record Of Right

Download
10 Download સીટી સર્વે લાગુ પાડવા બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: City Survey

Download
11 Download જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૩૭(૨) હેઠળની કાર્યવાહી બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
12 Download જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૭૩એ, ૭૩-એએ હેઠળના નિયંત્રણો અંગેના પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
13 Download ખેતીની જમીનના ટુકડા પડતા અટકાવવા તથા તેનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતનો અધિનિયમ ૧૯૪૭ના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
14 Download સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને લગતા સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
15 Download જમીન મહેસૂલના બાકી રહેતા લ્હેણાની વસુલાત બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો Download
16 Download સરકારી પડતર જમીન ખેતીના હેતુ માટે આપવા બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Land Grants

Download
17 Download સરકારી પડતર જમીન બિનખેતીના હેતુ માટે આપવા બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો ભાગ-૧ Download
Download સરકારી પડતર જમીન બિનખેતીના હેતુ માટે આપવા બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો ભાગ-૨ Download
18 Download ગુજરાત ખેતી જમીન ટોચ મર્યાદા ધારો-૧૯૬૦ બાબતના સરકારી પરિપત્રો/ઠરાવો/હુકમો

Linked with: Agriculture Land Ceiling / Tenancy

Download
19 Download૨૦૦૮ પછી એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધીમાં નવા બહાર પાડેલ સંકલિત પરિપત્રો-ઠરાવો-જાહેરનામાઓ - ભાગ-૧

Download૨૦૦૮ પછી એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધીમાં નવા બહાર પાડેલ સંકલિત પરિપત્રો-ઠરાવો-જાહેરનામાઓ - ભાગ-૨

Download૨૦૦૮ પછી એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધીમાં નવા બહાર પાડેલ સંકલિત પરિપત્રો-ઠરાવો-જાહેરનામાઓ - ભાગ-૩

Download૨૦૦૮ પછી એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધીમાં નવા બહાર પાડેલ સંકલિત પરિપત્રો-ઠરાવો-જાહેરનામાઓ - ભાગ-૪
Download


Download


Download


Download
20 Download મહેસુલ વિભાગ દ્વારા મે ૨૦૧૨ થી મે ૨૦૧૬ સુધી નવા બહાર પાડેલ ઠરાવ, જાહેરનામાઓ, પરિપત્રો
Download
21 Downloadમહેસુલ વિભાગ દ્વારા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૬ થી તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ સુધી નવા બહાર પાડેલ ઠરાવ, જાહેરનામાઓ, પરિપત્રો
Download
 

સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ

 
Sr. No. Details Download File
1 Download સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ - હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ કોર્પોરેશન લીમીટેડના દ્વારા પાલનપુર-વડોદરા પાઈપલાઈન માટે માર્કેટિંગ ટર્મિનલ
Download
2 Download સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ - જમીન સંપાદન સંસ્થા ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ઓ.એન.જી.સી.), ગાંધીનગર સારકામ સાઈટ એલ.એમ.એચ.એલ.(એલ.એમ. - ૧૭૦)
Download
3 Download સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ - જમીન સંપાદન સંસ્થા ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ઓ.એન.જી.સી.), ગાંધીનગર સારકામ સાઈટ એલ.એમ.એચ.એલ.(એલ.એમ. - ૧૮૪)
Download
4 Download સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ - જમીન સંપાદન સંસ્થા ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ઓ.એન.જી.સી.), મહેસાણા સારકામ સાઈટ એસ.બી.એચ.એચ.
Download
5 Download સામાજિક અસર સમીક્ષા અભ્યાસ - ડ્રીલીંગ સાઈટ ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ઓ.એન.જી.સી) પ્રસ્તુત સાઈટ : કે.એલ.કે.એન. (કે.એલ. - ૪૮૯)
Download
 

For Bonafied Industrial Purpose

 
 

Subjects

मुलाक़ाती : 8855710
पिछला परिवर्तन : मई 12 2022