Jantri  

સરકારી પડતર જમીન ગામતળ વધારવા આપવા બાબત

અ.નં હેતુ પરીપત્રો/ઠરાવોના ક્રમાંક/તા. બુક નં પેજ નં
ગામતળ વધારવા બાબત
ગુજરાત પંચાયત ધારા,૧૯૬૧ ની કલમ ૯૭:૪: અન્વયે પંચાયત સંપ્રાપ્તક જમીન જાહેર હેતુ માટે સરકાર પરત લેવાની થાય ત્યારે ઘ્યાનમાં રાખવાની વિગતો
ક્રમાંક ૩૯૮૦/પ૩ર૬/ગ,
તા.૬/૧/૧૯૮૧
Download
૧૭(૧) ૨૯૦
ગામતળ વધારવા બાબત પરિપત્ર નં. જમન/૩૯૮૧/ર૦૧પ(૧)/ગ
તા.૩/૯/૧૯૮ર
Download
૧૭(૧) ૩૯૦
ગામતળ વધારવા બાબત પરિપત્ર ક્રમાંક જમન/૩૯૮૪/૩પ૬ર/ગ
તા.૧પ/૧૧/૧૯૮૪
Download
૧૭(૧) ૪૨૮
શહેરી વિકાસ સત્તામ મંડળમાં સમાવિષ્ટ ગામોમાં ગામતળ વધારવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંક જમન/પ૩૮ર/૩ર૧૭/ઝ,
તા.૩૦/૧૧/૧૯૮૪
Download
૧૭(૧) ૪૨૯
શહેરી વિકાસ સત્તાર મંડળના વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટક ગામો સિવાયના ગામોનાં ગામતળ વધારવાના વિષય પર સલાહકાર સમિતિની રચના. ઠરાવ ક્રમાંક જમન/૩૯૮૬/૪૦૧૩/ગ
તા.ર૭/૩/૧૯૮૭
Download
૧૭(૧) ૪૬૧

Subjects

Visitors : 9089646
Last update Jun 29 2022