જમીન દફતરોનો વહીવટ અદ્યતન કરવા સિટી સરવે વિસ્તારોનું ખેતી સિવાયનું ગામ દફતર તલાટીઓએ બંધ કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : સીટીએસ/1રર4/ર614/હ

Subjects

Visitors : 6018619
Last update Nov 14 2019