જમીન મહેસૂલના વહીવટમાં રોકાયેલા અધિકારીશ્રી અને કર્મચારીશ્રીને તાલીમ આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : અદજ-1003-64-ન

Subjects

Visitors : 6022173
Last update Nov 15 2019