સરકારી જમીન ઊપરના દબાણો નિ્યમબદ્ધ કરી આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : દબણ-1072-28765-લ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512972
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020