જમીનોની/ મિલકતોની માપણી સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફતર નિયામકશ્રી દ્વારા નોધણી થયેલ વ્યક્તિઓ/એજન્સીઓ મારફતે કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : સીટીએસ/૧૨૦૬/૨૯૦૪/હ

Subjects

Visitors : 6022249
Last update Nov 15 2019