કુદરતી આપત્તિઓ (Natural Calamities) ને કારણે થતાં માનવ મૃત્‌યુ/પશુ મૃત્‌યુ/ઈજા તેમજ સ્થાવર/જંગમ મિલ્કતને તથા નુકશાન માટે નાણાંકી્ય સહા્ય ચૂકવવાના ધોરણો બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએલએસ -102006-1241-સ.3

Subjects

Visitors : 6022466
Last update Nov 15 2019