જમીન સંપાદન અધિનિયમ-1894 અધિનિયમ જોગવાઈઓ હેઠળ વળતરનું ચુકવણી કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો
પરિપત્ર નં. એલ.એ.ક્યુ-22-2010/761/ઘ

Subjects

Visitors : 6014871
Last update Nov 13 2019