જમીન સંપાદન અધિનિયમ-1894ની કલમ-11(1) મુજબ નકકી કરવાની માર્ગદર્શક સુચનાઓ
ઠરાવ ક્રમાંક : એલ.એ.ક્યુ-22-2011/656/ઘ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528020
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020