જમીન સંપાદન અધિનિયમ-1894ની કલમ-11(1) મુજબ નકકી કરવાની માર્ગદર્શક સુચનાઓ
ઠરાવ ક્રમાંક : એલ.એ.ક્યુ-22-2011/656/ઘ

Subjects

मुलाक़ाती : 6528002
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020