જમીન સંપાદન અધિનિયમ -1894 ની કલમ-28(એ) મુજબ વળતર નકકી કરી સમય મર્યાદામાં એવોર્ડ મંજૂર કરવા બાબત.
પરિપત્ર નં. એલ.એ.ક્યુ-2208/370/ઘ

Subjects

Visitors : 6022185
Last update Nov 15 2019