જમીન સંપાદન અધિનિયમ-1894 કોર્ટ રેફ્રન્સ અન્વ્યે રેફ્. કાર્ટના ચુકાદા હેઠળના એલ.ઓ.આર. 132 હેઠળના અહેવાલ બાબત.
પરિપત્ર નં. એલ.એ.ક્યુ-2208/યુ.ઓ.104/ઘ

Subjects

Visitors : 6022554
Last update Nov 15 2019