જમીન સંપાદન અધિનિયમ-1894 ની કલમ-4 અને 6 ના જાહેરનામાની વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.
પરિપત્ર નં. એલ.એ.ક્યુ-2209/1971/ઘ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6262896
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020