નવી અને અવિભાજય શરતની તથા ગણતધારાની પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર હેઠળની નવી શરતની જમીનને ખેતી અથવા બીનખેતીના હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવા સંબંધી પ્રીમીયમની નીતિમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
ઠરાવ કમાંક : નશજ/102006/571/જ (પાર્ટ-2)

Subjects

Visitors : 6018632
Last update Nov 14 2019