ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીઓના આશ્રીત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની રકમ ચૂકવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્ર. રહમ/102011/2768/ન

Subjects

Visitors : 6018743
Last update Nov 14 2019