Jantri  

પ્રવર્તમાન ગણોત કાયદાઓમાં 'ધ ગુજરાત એક્ટ-૧૮/૧૯' ના અનુસંધાને કરવાની થતી દરખાસ્તોમાં અનુસરવાની થતી કાર્યપધ્ધતિ બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ગણત/૧૦૨૦૧૯/૧૯૮૭/ઝ

Subjects

Visitors : 6658364
Last update May 20 2020