ગૌચરની જમીનના વ્યવસ્થાપન કરવા અંગેની નીતિ.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૧/૩૧૯૪/ગ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6673405
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જૂન 01 2020